REGULAMIN

Załącznik E

Regulamin korzystania z Platformy B2B

 

§ 1

Definicje

 

 1. Dystrybutor - GRUPA LUXKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolska 45, 62-500 Konin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000060347, REGON: 310002565, NIP: 6650000628, numer telefonu: 63 244 45 40; 63 240 65 99, fax 63 240 65 90.
 2. Odbiorca – Przedsiębiorca stale współpracujący z Dystrybutorem.
 3. Towar – wszystkie produkty oferowane w ramach prowadzonej przez Dystrybutora działalności gospodarczej.
 4. Konto – konto prowadzone dla Odbiorcy na serwerze Dystrybutora pod nazwą zgodną z brzmieniem loginu, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Odbiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Platformy.
 6. Platforma – internetowa platforma B2B, w ramach której Dystrybutor prowadzi sprzedaż Towarów oraz przekazuje informacje marketingowo-handlowe (oferty, cenniki, promocje).
 7.  
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE.

 

§ 2

Dostęp do Platformy

 1. Odbiorca uzyskuje dostęp do Platformy po dokonaniu rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji Odbiorca podaje Dystrybutorowi następujące dane:
 • pełną nazwę firmy,
 •  
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej,
 • pełne dane teleadresowe (numer telefonu, adres siedziby).
 1. Dodatkowo, w celu korzystania z Platformy Odbiorca wyraża następujące zgody:
 • na przetwarzanie przez Dystrybutora danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach marketingowo-handlowych;
 • na otrzymywanie od Dystrybutora drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • na używanie przez Dystrybutora telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (komputera/telefonu z dostępem do Internetu) dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.  - Prawo telekomunikacyjne;
 • na treść niniejszego Regulaminu.
 1. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Platformy przez Odbiorcę. Zgody mogą być w dowolnym momencie wycofane, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 2. Po zakończeniu rejestracji i wyrażeniu niezbędnych zgód, Dystrybutor przyznaje każdemu Odbiorcy indywidualne hasło przy użyciu, których możliwe jest załogowanie się do Platformy.
 3. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.hurt.luxkon.pl:48880/
 4. Platforma umożliwia Odbiorcy:
 • uzyskiwanie informacji o najnowszych promocjach u Dystrybutora oraz aktualnych cennikach fabrycznych,
 • uzyskiwanie informacji o dostępności Towarów,
 • oznaczanie ulubionych Towarów,
 • uzyskiwanie rabatów za terminowe płatności,
 • dostęp do danych kontaktowych opiekuna handlowego Dystrybutora,
 • bezpośrednie zamawianie Towarów u Dystrybutora,
 • śledzenie przesyłek z zamówionym Towarem,
 • tworzenie ofert dla swoich klientów (konwersja koszyka na ofertę),
 • składanie reklamacji,
 • przeglądanie aktualnych i archiwalnych zamówień, faktur, reklamacji i ofert,
 • tworzenie subkont dla swoich pracowników.  

 

§ 3

Sprzedaż

 1. Oferty i cenniki znajdujące się na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Odbiorca może dokonywać rezerwacji za pośrednictwem Konta użytkownika.
 3. Dystrybutor oferuje Odbiorcom do sprzedaży Towary w formie sprzedaży standardowej oraz „wyprzedaży" lub "promocji".
 4. W celu dokonania zakupu Towarów Odbiorca składa zamówienie poprzez wybór opcji „Do Koszyka”.
 5. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Platformy jest równocześnie potwierdzone i przekazane do realizacji.
 6. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Dystrybutorem, a Odbiorcą po cenie wskazanej w zamówieniu.
 7. Wysyłka Towaru zarezerwowanego za pośrednictwem Platformy odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku zakupu towaru drogą tradycyjną. Oznacza to, że wysyłka zostanie zrealizowana dopiero w momencie spełnienia warunku minimum logistycznego, określonego w aktualnych warunkach handlowych udostępnionych Odbiorcy za pośrednictwem Platformy lub mailowo, przy czym minimum logistyczne może zostać spełnione łącznie ze wszystkich zamówień - złożonych zarówno w sposób tradycyjny, jak i za pośrednictwem Platformy.

 

§ 4

Dane osobowe Odbiorcy

 

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy podanych podczas rejestracji w Platformie jest Dystrybutor.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Odbiorcy wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do Platformy i realizowania za jej pośrednictwem celu marketingowo-handlowego.
 3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania, wycofania przez Odbiorcę zgód wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu lub zakończenia korzystania z Platformy i usunięcia Konta Odbiorcy.
 5. Odbiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

§ 5

Dane osobowe wprowadzone do Platformy przez Odbiorcę

 

 1. Administratorem danych osobowych klientów Odbiorcy (imię i nazwisko/firma, NIP, dane teleadresowe) i pracowników Odbiorcy (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) podanych przez Odbiorcę podczas korzystania z Platformy pozostaje Odbiorca.
 2. Odbiorca powierza i poleca Dystrybutorowi przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej na czas korzystania z Platformy.
 3. Dystrybutor przetwarza powierzone dane osobowe wskazane w ust. 1 powyżej w celu zapewnienia Odbiorcy możliwości korzystania z następujących funkcjonalności Platformy:
 • tworzenie ofert dla swoich klientów (konwersja koszyka na ofertę),
 • składanie reklamacji,
 • tworzenie subkont dla swoich pracowników.
 1. Odbiorca wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Dystrybutora przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej, w szczególności na rzecz producenta oprogramowania Platformy oraz administratora lokalnej sieci komputerowej Dystrybutora.
 2. Dystrybutor podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ochrony powierzonych mu danych oraz zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy.
 3. Po zakończeniu korzystania z Platformy i usunięciu Konta Odbiorcy, Dystrybutor usuwa powierzone mu przez Odbiorcę dane osobowe.
 4. Dystrybutor udostępnia Odbiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnieniaobowiązków określonych w RODO.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje Odbiorcę za pośrednictwem Platformy. Korzystając z Platformy Odbiorca wyraża zgodę na aktualną treść Regulaminu.
 2. Odbiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Platformy i zażądać usunięcia Konta. W tym celu należy skontaktować się z Dystrybutorem.
 3. Ewentualne spory związane z transakcjami sprzedaży Towarów zawartymi przy użyciu Platformy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora.

 


Powrót